DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
Szukasz Boga ;
Pragniesz trochę czasu poświęcić
dla siebie ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
spotkania@otworzserce.pl
15 stycznia
120 rocznica powstania Zgromadzenia
15 stycznia 2011 r. w kaplicy Ks. Kardynała Albina Dunajewskiego przy ul. Franciszkańskiej mszę św. dziękczynną sprawował J.E. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz więcej...
22 września
Święto bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej
Mszy św. w Pizunach przewodniczył Ks. bp Wacław Depo więcej...

Przeczytaj lub posłuchaj homilii
17 września
Mszy św. o 17.00 prze- wodniczył Ks. bp Jan Szkodoń.
Posłuchaj homilii
każdego 17-go dnia miesiąca o godz. 17
w Sanktuarium Ecce Homo odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich modlących się za wstawiennictwem św. Brata Alberta i bł. siostry Bernardyny ; przed Mszą św.odczytywane są prośby, które można przysyłać mailem wypełniając formularz na tej stronie
przy kaplicy sióstr albertynek
w domu głównym (obok sanktuarium) jest izba pamiątek bł. Siostry Bernardyny, urządzona w pokoju, w którym zmarła
w Pizunach k. Narola na Roztoczu (miejscu urodzenia bł. Bernardyny Jabłońskiej);
Loading ROK BRATA ALBERTA...


O Zgromadzeniu w skrócie:
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
(ZSAPU) - zgromadzenie zakonne, habitowe.
Charyzmat
Służba Chrystusowi w bliźnich, zwłaszcza najbiedniejszych
i najbardziej opuszczonych poprzez świadczenie im wielorakiej posługi miłosierdzia chrześcijańskiego.
Godło
Godło franciszkańskie - na tle krzyża skrzyżowane ręce - uzupełnione jest symbolem chleba, będącego wyrazem dobroci, zgodnie ze słowami św. Brata Alberta: Być dobrym jak chleb.
Data i miejsce założenia
15 stycznia 1891 r. - Kraków
Założyciel
św. Brat Albert - Adam Chmielowski
Współzałożycielka:
bł. Siostra Bernardyna - Maria Jabłońska
Przełożona generalna
s. Teresa Maciuszek
ul. Woronicza 10, 31-409 Kraków
Zgromadzenie opiera swoje Konstytucje na pierwotnej regule św. Franciszka z Asyżu. Św. Brat Albert zaczerpnął z duchowości franciszkańskiej umiłowanie życia ewangelicznego i tajemnicy Wcielenia, przemawiającej najmocniej w znaku Żłóbka, Krzyża i Eucharystii oraz ukochanie ubóstwa i służby ubogim. Głęboko przejął się miłością cierpiącego Zbawiciela i pełen wdzięczności za trud Jego Męki pragnął oddawać życie w służbie najmniejszym braciom Chrystusa.

Siostry albertynki odczytują swój charyzmat, wpatrując się w namalowaną przez Ojca Założyciela ikonę Ecce Homo. Chrystus znieważony, ubiczowany, oplwany - oto człowiek. Rozdarte szaty, odsłaniające poranioną pierś Jezusa, zdają się jednak objawiać tajemnicę Bożego Serca, które wzywa, by odnajdować Boży obraz i podobieństwo w każdym człowieku. Albertynka ma służyć najbardziej potrzebującym bliźnim i to tym ofiarniej, im bardziej wizerunek synostwa Bożego wydaje się być zatarty czy zagubiony, według słów Brata Alberta: im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, gdyż samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego ubogiego ratujemy.

Postawę służebnej miłości najpełniej ukazuje Chrystus w Eucharystii: skoro jest Chlebem - uczy Ojciec Ubogich - i my bądźmy chlebem. [...] Dawajmy siebie samych. Albertynka winna zatem cechować się dobrocią na wzór chleba. Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.

Siostry chcą także upodobnić się do Chrystusa, który dla nas stał się ubogim. Albertyńskie ubóstwo, praca i prosty styl życia zbliża siostry do tych, którym służą.

Zgodnie z charyzmatem, łączą pełnienie posłannictwa z głębokim, autentycznym życiem modlitwy.

Zgromadzenie poświęcone jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a Matkę Bożą Częstochowską, zgodnie z życzeniem św. Brata Alberta, siostry uznają za swoją Fundatorkę.

Ta Matka Boska Częstochowska
jest waszą Fundatorką
pamiętajcie o tym.

św. Brat Albert

Za przykładem i pouczeniem św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny al­ber­tyn­ka otacza Matkę Najświętszą szczególną czcią i dziecięcą miłością, wzywając jej pomocy i naśladując jej cnoty. Du­cho­wym bogactwem Zgromadzenia jest przykład i wstawiennictwo świętego Ojca Założyciela i Współzałożycielki bł. Siostry Ber­nar­dy­ny, która przed śmiercią poleciła siostrom: czyńcie dobrze wszystkim.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek założył św. Brat Albert w Krakowie w celu niesienia pomocy naj­bied­niej­szym i najbardziej opusz­czo­nym bliźnim. Jego pierwszą po­moc­ni­cą była Anna Lubańska - s. Fran­cisz­ka, pochodząca z Podlasia.

Pierwsze obłóczyny siedmiu sióstr odbyły się 15 stycznia 1891 r. w kaplicy biskupów krakowskich w obecności św. Brata Alberta i kard. Albina Dunajewskiego.

Siostry początkowo zamieszkały w Krakowie w przytulisku przy ul. Skawińskiej i podjęły opiekę nad bezdomnymi kobietami. W miarę liczebnego rozwoju Zgromadzenia siostry otwierały nowe przytuliska na terenie całej Polski. Najstarszym z zachowanych jest dom przy ul. Krakowskiej 47, dokąd św. Brat Albert przeniósł w 1908 r. główne przytulisko dla kobiet (na zdjęciu).

Początkowo Zgromadzeniem kierował bezpośrednio św. Brat Albert. 7 kwietnia 1902 r. mianował pierwszą oficjalną przełożoną generalną s. Bernardynę - Marię Jabłońską, która stała na czele wspólnoty przez 38 lat, do swej śmierci w 1940 r. Siostra Bernardyna odegrała bardzo ważną rolę w procesie powstawania Zgromadzenia, stąd nazywana jest Współzałożycielką. W czasie swej posługi wiernie strzegła charyzmatu Za­ło­ży­cie­la. Po je­go śmierci napisała Kon­sty­tu­cje, co zapewniło sta­bi­li­za­cję prawną Zgro­ma­dze­nia. W chwi­li jej śmierci albertynki prowadziły 56 pla­có­wek. Obec­nie Zgro­ma­dze­nie pro­wa­dzi działalność w 69 pla­ców­kach: w Polsce sio­stry po­słu­gu­ją w 59 pla­ców­kach i w 13 za granicą: w Argentynie, Bo­li­wii, Rosji (Sy­be­ria), w Stanach Zjed­no­czo­nych, na Ukrainie, w Wa­ty­ka­nie.

siostry w Boliwii
Działalność
Zgromadzenia
Zgodnie z charyzmatem, na wzór Założyciela, albertynki służą ludziom najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym.
Terenem posługi sióstr są:
  • przytuliska otwarte dla bezdomnych
  • domy opieki dla osób starszych i samotnych
  • domy pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci
  • domy samotnej matki
  • kuchnie dla głodnych
  • hospicja dla terminalnie chorych
  • świetlice dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji
  • domy dla księży emerytów
  • praca charytatywna i pomoc w pracy parafialnej
  • praca na misjach
Zobacz film
Dla osób, które chciałyby wesprzeć materialnie naszą posługę, podajemy numer konta Zgromadzenia:
PKO BP I O/Kraków
87 1020 2892 0000
5702 0147 1200

a na misje albertyńskie:
PKO BP I O/Kraków
92 1020 2892 0000
5902 0022 7181
Bóg zapłać!
siostry albertynki
Liczba odwiedzin strony: 26868