Uroczystości
w Domu Modlitwy w Pizunach
Uroczystości odpustowe w Domu
Modlitwy
O godz. 16:30 rozpoczęła się uroczysta suma odpustowa pod prze­wod­nic­twem Ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego, biskupa po­moc­ni­cze­go Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Mszę św. kon­ce­le­bro­wa­li: ksiądz wicedziekan Piotr Ciećkiewicz, ksiądz proboszcz parafii Łukawica Tomasz Giergiel, ksiądz pro­boszcz parafii Lipsko Julian Leńczuk, ks. proboszcz parafii Hedwiżyn Piotr Sobczuk, o. Bogdan Klóska - franciszkanin z Horyńca, ks. Sławomir Portka wikariusz parafii w Cieszanowie. Ks. Konrad Zalewski był ce­re­mo­nia­rzem i posługiwał w czasie Mszy św.

S. p. Maria powitała Księdza Biskupa, kapłanów, siostry i wszyst­kich obecnych i krótko przedstawiła rozwijający się w Domu Modlitwy kult bł. Bernardyny, jak również rozwijający się duchowy szlak św. Brata Alberta i bł. S. Bernardyny, czyli wspólnota Du­cho­wych Współpracowników Albertyńskich.

W czasie homilii Ksiądz Biskup nawiązując do życia kon­se­kro­wa­ne­go Błogosławionej rozwijał temat życia radami ewangelicznymi: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa nie tylko w życiu zakonnym, ale też w życiu świeckim. Na zakończenie podziękował Księdzu Biskupowi i wszystkim zebranym ks. proboszcz Tomasz Giergiel. Po błogosławieństwie było ucałowanie relikwii św. Brata Alberta i bł. S. Bernardyny i jak zwykle "chlebki".

Mszę św. odpustową poprzedziło Nabożeństwo Drogi Światła z kościoła parafialnego w Łukawicy do Domu Modlitwy w Pi­zu­nach. Nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz Tomasz Giergiel i ks. Piotr Sobczuk, były wikariusz w parafii Łukawica, a obecnie proboszcz parafii w Hedwiżynie. Uczestniczył też ks. Sławomir Portka wikariusz w Cieszanowie, liczni wierni z różnych parafii i siostry albertynki. Dwunasta stacja była odprawiona przy od­no­wio­nym krzyżu upamiętniającym miejscowość urodzenia bł. S. Ber­nar­dy­ny. S. p. Maria powiedziała o fundatorach i wy­ko­naw­cach oraz odczytała treść nowej tablicy wmurowanej w krzyż. Ksiądz Proboszcz poświęcił krzyż.

Światło - znicze niesione w czasie "Drogi Światła" ułożono w kształcie krzyża przy figurze św. Józefa na terenie Domu Modlitwy.
Galeria: