DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
Towarzystwo
Pomocy Dla Bezdomnych
im. św. Brata Alberta
Towarzystwo Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta jest stowarzyszeniem, które zostało założone w Warszawie w 1923 r. dla wspierania dzieła Brata Alberta w łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Od 1936 roku siedzibą Towarzystwa jest Kraków.
Towarzystwo pełni funkcję pomocniczą dla Zgromadzenia. Członkami Stowarzyszenia są osoby świeckie oraz siostry zakonne. Prezesem jest zawsze osoba świecka, natomiast jego zastępcą jest osoba reprezentująca zarząd generalny Zgromadzenia Sióstr Albertynek.
Celem statutowym Towarzystwa jest spełnianie charytatywnej działalności przez niesienie pomocy Zgromadzeniu Sióstr Albertynek w jego celach i zadaniach. Statut Towarzystwa Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta jako stowarzyszenia został zatwierdzony w 1923 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych. W 1936 r. Towarzystwo przeniosło swoją siedzibę do Krakowa a Książę Arcybiskup Adam Stefan Sapieha zatwierdził jego Statut w oparciu o prawo kanoniczne i nadał Towarzystwu kościelną osobowość prawną. Tak więc Towarzystwo od 1936 r. działa i funkcjonuje jako kościelna osoba prawna. W 1950 r. Towarzystwo zostało pozbawione majątku w oparciu o Ustawę o dobrach martwej ręki - były to działania bezprawne. W związku ze zmianami ustrojowymi Państwa oraz z chwilą wejścia w życie Ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła katolickiego z dnia 17.05.1989 r. Towarzystwo reaktywowało swoją działalność.
Od 1991 r. Towarzystwo nadal prowadzi swoją działalność charytatywną, wspierając Zgromadzenie Sióstr Albertynek na takich zasadach jak funkcjonowało przed wojną. Dla potwierdzenia kościelnej osobowości prawnej zgodnie z Ustawą o Stosunku Państwa do Kościoła katolickiego z 1989 r. Rada Ministrów opublikowała w Dzienniku Ustaw Nr 89 poz. 446 z 1992 r. stosowne potwierdzenie.
Siedziba Towarzystwa znajduje się w Krakowie przy ul. Woronicza 10, przy Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Aktualnie Towarzystwo liczy 44 członków. Zarząd Towarzystwa pełni swoją funkcję nieodpłatnie.
Towarzystwo Pomocy dla Bezdom- nych im. Brata Alberta liczy na wsparcie ze strony osób dobrej woli, którym na sercu leży pomoc oso- bom potrzebującym, ubogim i bez- domnym. Towarzystwo w całości wszystkie środki materialne i daro- wizny przeznacza na działalność charytatywno - opiekuńczą.
Zarząd Towarzystwa zwraca się więc z apelem do osób dobrej woli o wsparcie w działaniach charytatyw- nych.
Przyjmujemy każdą formę pomocy.
Oto jak można skontaktować się z Zarządem Towarzystwa:

Towarzystwo Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta

ul. Woronicza 10
31-409 Kraków
tel.: +48/12/ 413-55-99
627-67-80; 627-67-90
fax. +48/12/418-57-00

e-mail:sekretariat@albertynki.pl

Podajemy również nr konta bankowego:
Kredyt Bank S.A. II o/Kraków
62 15001487 1214800466 110000