Sestry Albertinky
ul. Kuzmányho č 2
97701 BREZNO
SLOVENSKO
tel.
00421-48/ 611-63-96
fax:
00421-48/ 611-21-12
e–mail:
sestryalbertinky@
stonline.sk
Myšlienky Brata
Alberta
O modlitbe a zjednotení s Bohom
Aká modlitba taká dokonalosť, aká modlitba - taký aj celý deň. V duchovnom živote sa budeme zbytočne snažiť napredovať iným spôsobom, inou cestou či uskutočňovaním iných metód. Na obrátenie duše je nevyhnutne dôležitá modlitba. Nie je bez nej možné vytrvať v povolaní.
*
Treba, aby sme žili s vedomím, že Pán Ježiš sa na nás stále pozerá. Stačí jeden pohľad duše na neho,jedno slovo, blesková myšlienka - a už je to modlitba.
*
Treba sa vždy modliť. Neprosiť znamená nič nemať.
*
Pred modlitbou treba odísť od seba samého aj od všetkého, čo je stvorené, a hľadať pokoj.
*
Modlitba nespočíva na pocitoch a na slzách, ale na pevnej vôli pri plnení Božej vôle.
*
V myšlienkach o Bohu a budúcich veciach som našiel pokoj a šťastie, ktoré som márne hľadal celý život.
*
Každodenná práca, ktorou realizujeme svoje povolanie, môže mať hodnotu modlitby, čnosti a príkladu zároveň, ak pracujeme kvôli tomu, že Pán Boh chce, aby sme zarábali na chlieb, ktorý nám on dáva
*
Zachovaj si srdce len pre Boha, alebo sa vzdaj nádeje na dosiahnutie cieľa. Premeneniu duše na Boha bráni aj len jediná dobrovoľná nedokonalosť
*
Kvôli zjednoteniu sa s Bohom treba všetko obetovať.
*
Je možné, že naša spása závisí od malej veci. Môžeme riskovať?
*
Nech nás Najsvätejšie Srdce Pána Ježiša obdarí ohňom svätej lásky. Prijímame námahu, ťažkosti a utrpenia a sme pripravení aj na kríž, aby sme oslávili Najsvätejšie Srdce nášho Pána.
*
Keď Pán Ježiš vraví A, chce povedať aj B, C,... a pokračovať až do konca abecedy. A čo na konci? Na konci je svätá láska a zjednotenie s Bohom, ktorý dáva celého seba a všetko, čo je jeho a duša robí to isté.
O Panne Márii
Nech je Panna Mária mojou ochrankyňou v ťažkostiach. Chcem ju uctievať celý život a celú večnosť.
*
Čenstochovská Panna Mária je vaša zakladateľka. Pamätajte na to. Celý život ma sprevádzala.(Slova Brata Alberat bratom albertínom a sestrám albertínkam pred smrťou.)
O dôvere v Božiu prozreteľnosť
Neznepokojujme sa, veď máme dobrého Pána, ktorý má všetko v rukách, a pamätá aj na najmenšie detaily
*
Prílišná ustarostenosť o to, čo bude, nie je na mieste. Lepšie je pomodliť sa jeden Zdravas na daný úmysel.
*
Všetky záležitosti odovzdávajme Božej prozreteľnosti – Pán Boh ich má premyslené do detailov.
*
Netreba si robiť starosti, ale všetko zveriť Pánu Bohu.
*
Ten, kto slúži Pánu Bohu, má byť vždy veselý a pokojný, lebo vie, že Pán sa o neho stará.
*
Treba prijímať všetko tak, ako sa deje a chcieť to ako Božiu vôľu. To je cesta ku spáse.
*
Pán Boh nechce, aby sme kvôli čomukoľvek strácali pokoj, dokonca ani kvôli osobnej dokonalosti. Veď keď chceš niečo dobré, ale nemôžeš to uskutočniť, Boh už tú túžbu odmeňuje ako skutok.
*
Všetko - malé aj veľké - treba zveriť Božej prozreteľnosti s úplnou dôverou a istotou.
*
Robiť si starosti je nedokonalosť a pokúšanie na hriech. Treba sa len modliť a dúfať, že Pán Boh všetko zariadi takým spôsobom, ktorý pozná len on. Vo svojej prozreteľnosti má všetko premyslené do detailov.
*
Musíme ísť vždy dopredu, aj keď zažijeme trpké sklamanie a vzbúri sa pred nami more, veď Pán Boh sa o nás stará. Ak od nás niečo chce, necúvajme, ale buďme pripravení na všetko.
*
Pán Ježiš dokáže všetko zmeniť na dobro. My mu to máme len odovzdať. Nič sa nedeje bez Božej vôle.
*
Boh sa zjavuje tak v drobnej tráve, ako aj v mohutnosti vesmíru.
*
Máme dobrého Pána, ktorý má v všetko v rukách, aj najmenšie detaily.
*
Božia vôľa nadovšetko a len ona.
O duchovnom živote
Nemať výnimočné dary a charizmy je dobré, lebo nás to chráni pred pýchou.
*
Ak nepremáhame sami seba, čo je rast v duchovnom živote, krpatieme.
*
Dobrý je ten, kto chce byť dobrý.
*
Kráľ si želá duchovnú námahu a obetu. Čo som dal? Ako bojujem, obetujem sa a pracujem ?
*
Duchovný rast nech je pre mňa jedinou záležitosťou.
*
Dokonalosť čnosti je sám Boh. Chcieť evanjeliovú dokonalosť, znamená chcieť Krista, teda milovať ho celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Uskutočňujeme to, keď sme verní tej láske.
*
Ak sa znechucuješ, znamená to, že nedôveruješ Pánovi a to ho bolí.
*
Nikdy sa netreba znechucovať - po búrke prichádza pokoj a po zime svieža jar.
*
Chcieť evanjeliovú dokonalosť, znamená chcieť Krista, teda milovať ho celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Uskutočňujeme to, keď sme verní tej láske.
*
Víťaziť v ušľachtilom duchovnom zápase, znamená podmaňovať si kráľovstvá a tróny pre seba i druhých na celú večnosť. S Božou milosťou máme oslobodzovať myseľ od nízkych inštinktov, a keď je už voľná, treba ju podriadiť láske, teda Bohu. Najvznešenejšia úloha jednotlivých ľudí aj celých národov je budovať nebeské kráľovstvo v nás samých. Potom všetko iné dostaneme na dôvažok.
*
Cirkev tvoria svätí ľudia, skutky a zásady, ktoré nasledujú po sebe jedna po druhej, bez prestania. Ona zjednocuje množstvo ľudí, ktorí žili a žijú na svete, niektorí sú v nebi, iní v očistci a iní na zemi. Všetci sú zjednotení v jednom duchu a navzájom si pomáhajú a komunikujú. Taká je Katolícka cirkev, sväté telo, hoci má tiež mnoho chorých a mŕtvych údov.
O trpiacom Kristovi – láska ku krížu
Nech ma posilní päť Kristových rán. Obetujem svoje telo i dušu svätému Božiemu Majestátu, aby mnou robil, čo bude chcieť. Amen
*
Vari môžem niečo odoprieť Pánu Ježišovi, ktorý kvôli mne trpel a bol ukrižovaný? Mohol by som odoprieť utrpenie pre neho a pre jeho kríž, ak by som ho podľa jeho vôle a z jeho milosti mal a mohol znášať? A či by som chcel trpieť ak by to slúžilo na Božiu slávu? Na túto aj na všetky iné otázky odpovedám: „Buď vôľa tvoja”. Som vďačný Pánovi Ježišovi za to, že za mňa trpel a bol ukrižovaný. Ako by som mu mohol odoprieť niečo, o čom naisto viem, že si to želá? Som mu vďačný za jeho telo a krv, ktoré prijímam. Ako by som mohol niečo odoprieť eucharistickému Kristovi ?
*
Kríž je tajomstvo, vyžaduje si vieru. Kríž je svetlom, ktoré osvecuje myseľ. Šťastný je ten, kto mu dal srdce a dostal milosť milovať.
*
Za všetko, dokonca aj za najťažšie trápenia, treba ďakovať.
*
Boli sme vykúpení krvou – môžeme byť spasení bez utrpenia ?
*
Bohu treba ďakovať za chorobu aj za smrť, keď ich dopúšťa.
*
Keď Pán Ježiš dáva čo len najmenší kríž, treba ho prijať a poďakovať, lebo to robí z lásky k duši.
*
Je pravda, že duša trpí, ale to preto, že je a má byť ukrižovaná na zemi, ako bol aj jej Milovaný kvôli nej.
*
Najúčinnejší spôsob, ako môžeme chváliť Boha, je trpieť kvôli nemu.
*
Nevesta ukrižovaného Pána Ježiša musí trpieť na tele aj na duši. Musí Milovanému pomáhať pri nesení kríža – to je zákon lásky.
O láske k blížnym
Treba byť dobrým ako chlieb. Máme byť ako chlieb, ktorý je pre všetkých na stole a z ktorého si môže každý odkrojiť kúsok pre seba a najesť sa, ak je hladný.
*
Pozerám na Ježiša v Eucharistii: mohla jeho láska vymyslieť ešte niečo krajšie? Keďže on je Chlebom, aj my buďme chlebom. Ten, kto nie je ako Kristus, je lakomý. Dávajme samých seba.
*
Peniaz daný bez lásky je drsný, darované jedlo nechutné a aj najlepšia opatera nemilá.
*
Čím je niekto opustenejší, s tým väčšou láskou mu treba slúžiť, lebo v tom chudákovi zachraňujeme uboleného Pána Ježiša.
*
Keď ťa zavolajú k chudobnému, choď hneď, aj keby si bol vo vytržení, veď odídeš od Krista kvôli Kristovi.
*
Bezohľadným správaním k chudobným môžeme uraziť Pána Ježiša.
*
Nie je možné, aby Božia milosť bola v srdci spolu s ľahostajnosťou na biedu blížnych a na potreby Cirkvi i ľudu.