ŽIVOT A
SPIRITUALITA


Život
 
Blahoslavená Bernardína sa narodila 5. augusta 1878. Ako 18-ročná vstúpila do kongregácie založenej svätým bratom Albertom Chmielovským, aby slúžila najchudobnejším a
opusteným. Mala zvláštnu úctu k Eucharistii a vyznačovalasa neobyčajnou dobrotou srdca.    Spolu so svätým bratom Albertom sa stala spoluzakladateľkou Kongregácie
sestier  Albertínok. Zomrela 23. septembra 1940 v Krakove.Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil za blahoslavenú 6. júna 1997.

 
"Dobre robme všetkým"

Výber zo spisov sestry Bernardíny Márie Jablonskej, Krakov 1988, s. 27, 29

Dobre robme všetkým

Ak chceme mať z niečoho úžitok, tak to musíme pevne zviazať: klasy, stromy, kvety a vôbec všetko, čo chceme udržať v celku, treba zviazať – čím silnejšie budú zviazané, tým pevnejšie budú držať zviazané veci.
Tak pôsobí láska blížneho. Ak nebude v duši, rozsypú sa nadobudnuté čnosti. Načo je potom milosrdenstvo, práca, poslušnosť, atď., ak chýba láska. Pán Boh nám dal veľa príležitostí, ako preukázať lásku blížnemu. Preto neobíďme ani tú najmenšiu.
Dopĺňajme Ježišovu prácu, jeho námahu, utrpenie, tichosť i Božie slzy, ale najmä jeho milosrdenstvo voči duševnej i telesnej biede našich blížnych. Utrpenie a námaha sa skončia, ale milosrdenstvo trvá ďalej. „Ježiš prešiel svet, dobre robiac všetkým.“ Ach, aká sladkosť napĺňa moju dušu, keď si pripomínam tieto slová o Ježišovi. Chcela by som zadosťučiniť za každú prosbu, zotrieť každú slzu, potešiť slovkom každú ubolenú dušu, byť dobrou vždy ku všetkým, ale najmä k tým najnešťastnejším. Bôľ blížnych je i mojím bôľom.
Ježiš, nech nežijem pre seba – rozlej moju dušu na všetky doliny ľudskej biedy. Naplň ju svojou dobrotou, milosrdenstvom a daj mi milosť, aby som zastúpila v tomto slzavom údolí Tvoju dobrotu a milosrdenstvo, robiac dobre všetkým.
Ježiš, ktorý žiješ po pravici Otca i v našich dušiach, zápaľ v mojej duši oheň Tvojej lásky a roznieť v ňom hlad po Tvojej sláve. Daj, aby som pracovala bez odpočinku, daj aby som obdivovala tvoju veľkú slávu vo všetkých tvojich dielach.
Láska, utrpenie, obeta, odovzdať sa Pánu Bohu na všetko, dôverovať mu bez hraníc, byť skrytá a zabudnutá, ísť za Ježišom od jeho jaslí až po kríž.
Nech nás posväcujú jeho práce, utrpenie, slzy, aby sme prechádzajúc týmto svetom robili všetkým dobre.
 
Sestry Albertinky
ul. Kuzmányho č 2
97701 BREZNO
SLOVENSKO
tel.
00421-48/ 611-63-96
fax:
00421-48/ 611-21-12
e–mail: sestryalbertynky@
stonline.sk

Novena

Deviatnik na príhovor
blahoslavenej sestry Bernadyny
o vyprosenie milosti

Pane Ježišu Kriste, ktorý si vyformoval srdce blahoslavenej sestry Bernadyny podľa vzoru Tvojho Božského Srdca, plného lásky a dobroty a dal si jej veľkú citlivosť pre ľudské potreby, hlad a utrpenie, na jej príhovor udeľ mi milosť ........ oktorú Ťa v tejto motlitbe pokorne prosím.

Blahoslavená sestra Bernadyna, oroduj za nás!

Otče náš .......
Zdravas Mária .............
Sláva Otcu ...........


Kolekta

Všemohúci a milosrdný Bože,
ty si urobil, že život blahoslavenej panny Bernardíny
bol preplnený dobrými skutkami;
dopraj nám na jej príhovor,
aby sme ti mohli vytrvalo slúžiť
modlitbou a službou bratom.
Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh, a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.