Sestry Albertinky
ul. Kuzmányho č 2
97701 BREZNO
SLOVENSKO
tel.
00421-48/ 611-63-96
fax:
00421-48/ 611-21-12
e–mail: sestryalbertinky@
stonline.sk
Pán Boh dal každé- mu človeku povo- lanie žiť z lásky a pre lásku. Albertín- ske povolanie je odpoveďou lásky človeka, ktorý za- kúsil Božiu lásku a ktorý chce darovať Bohu celý svoj život prostredníc- tvom služby chu- dobným, opuste- ným a nešťastným ľuďom.

Svoje povolanie treba rozpoznať. Čo robiť, keď cí- tiš, že Pán Boh ťa pozýva do zas- väteného života?


* Modliť sa o roz- oznanie Božej vôle.

*Získavať infor- mácie o rehoľnom živote a o konkrét- nej kongregácii.

* Plnšie žiť život viery - pristupova- nie k sviatos- tiam, rozjímanie Svätého Písma, kontakt s človekom, ktorý má skúsenosť so životom v blízkosti Boha.

Spoznaj nás zblízka, skontaktuj sa s nami (zatelefonuj, napíš, navštív nás).
Sestry sľubujú čistotu, chudobu a poslušnosť, aby sa väčšmi podobali Pánu Ježišovi a životu, akým žil na zemi.
V spoločenstve sestier prijímame poslanie slúžiť chudobným. Na to, aby sme mohli úplne prijať takúto formu života, sa pripravujeme niekoľko rokov.
Ašpirácia, postulát: počas niekoľkých mesia- cov sa kandidátka prehlbuje v žití kre- sťanských hodnôt a spoznáva naše spoločenstvo.
Noviciát: trvá dva roky. Je to príprava na zloženie prvých sľubov (dočas- ných).
Juniorát: sestra niekoľko rokov slúži v albertínskej charizme, upevňuje sa v povolaní a pripravuje sa na zloženie doživotných sľubov
Sestry po zložení doživotných sľubov: rehoľná sestra sa celý život snaží čoraz hlbšie zjednotiť s Bohom a čoraz kvalitnejšie slúžiť blížnym. Pomáha jej v tom permanentná formácia.
O Kongregácii :
Kongregácia sestier albertínok slúžiacich chudobným (KSASCH) - habitová rehoľná kongregácia
Charizma
Slúžiť a preukazovať milosrdenstvo Kristovi v blížnych, najmä v najchudobnejších a najopustenejších.
Erb
Františkánsky erb – v pozadí sa nachádza kríž, pred ním sú prekrížené ruky a chlieb, ktorý symbolizuje dobrotu ako charakteristickú vlastnosť každej albertínky.
Čas a miesto založenia
Krakov, 15. január 1891.
Zakladateľ
sv. Brat Albert – Adam Chmielovski
Spoluzakladateľka
bl. sestra Bernardína - Mária Jabloňska
Generálna predstavená
sestra Teresa Maciuszek
ul. Woronicza 10, 31-409 Kraków
Kongregácia sestier albertínok patrí do františkánskych kongregácií, ktoré sa v praxi snažia žiť myšlienku evanjeliového radikalizmu. Hlavné znaky františkánskej spirituality sú: tajomstvo vtelenia (najlepšie viditeľné v jasličkách), kríža a Eucharistie, zamilovanie si chudoby a služby chudobným. Láska trpiaceho Spasiteľa sa
hlboko dotkla Brata Alberta, a preto sa rozhodol, že z vďačnosti za jeho umučenie chce svoj život posvätiť v službe najmenším Kristovým bratom.

Sestry albertínky rozjímajú o ikone Ecce Homo, ktorú namaľoval ich otec zakladateľ, a tak sa snažia prehlbovať svoju charizmu. Dielo zobrazuje poníženého, zbičovaného a opľutého Krista - „hľa, človek!” Potrhaný plášť odkrýva doráňanú Ježišovu hruď, a tým odhaľuje tajomstvo Božského Srdca , ktoré nás volá, aby sme nachádzali Boží obraz a podobu v každom človeku. Albertínka má slúžiť tým, ktorí to najviac potrebujú a má to robiť o to obetavejšie, o čo väčšmi je ten obraz Božieho synovstva premaľovaný niečím iným alebo priclonený. Brat Albert to vyjadril slovami: „Čím viac je človek opustený, s tým väčšou láskou mu treba slúžiť, lebo vtedy v ňom zachraňujeme utrápeného Pána Ježiša.

Kristus v Eucharistii nám najplnšie ukazuje lásku v rozmere služby: Keďže On je Chlebom, hovorí otec chudobných Brat Albert, aj my buďme chlebom. /…/ Dávajme seba samých. Albertínka má byť preto dobrá ako chlieb. Máme byť dobrí ako chlieb, ktorý je na stole, a z ktorého si môže každý odkrojiť a najesť sa, ak je hladný

Sestry albertínky sa chcú podobať Kristovi, ktorý sa kvôli nám stal chudobným, preto nič nevlastnia. Snažia sa pripodobniť ľuďom, ktorým slúžia, jednoduchým životným štýlom a spôsobom práce. Albertínska charizma spája uskutočňovanie misie s autentickým životom modlitby.

Kongregácia je zasvätená Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Čenstochovskú Pannu Máriu si za sv. Bratom Albertom uctieva ako svoju zakladateľku:
Čenstochovská Panna
Mária je vaša zakladateľka,
pamätajte na to.
          
(Sv.Brat Albert)
Podľa života a slov sv. Brata Alberta a bl. sestry Bernardíny každá albertínka prejavuje voči Panne Márii úctu a detinskú lásku, prosí ju o pomoc a napodobňuje jej čnosti. Duchovným bo-
hatstvom kongregácie je príklad, ktorý svojím životom dali sv. Brat Albert a bl. sestra Bernardína a ich orodovanie u Boha. Bl. sestra Bernardína zanechala sestrám testament: robte všetkým dobre.
Kongregáciu sestier Albertínok založil sv. Brat Albert v Krakove. Týmto spôsobom chcel pomáhať najchudobnejším a najopustenejším ľuďom. Prvou spolupracovníčkou Brata Alberta bola Anna Lubaňska (sr. Františka),ktorá pochádzala z
 
Podlasia. 15. januára 1891 sa v súkromnej kaplnke krakovských biskupov konala obliečka prvých siedmich sestier. Zúčastnil sa na nej sv. Brat Albert a kardinál Albín Dunajewski.

Sestry najprv bývali v útulku pre ženy na Skavinskej ulici, kde sa starali o bezdomovkyne. S postupom času sestier pribúdalo a na území celého Poľska vznikali nové útulky. Najstarší dom, ktorý pretrval dodnes, sa nachádza na Krakovskej ulici č. 47 v Krakove. Brat Albert z neho v r. 1908 urobil hlavný útulok pre ženy

V počiatkoch stál na čele kongregácie sv. Brat Albert, ale už 7. apríla 1902 vymenoval za prvú oficiálnu generálnu predstavenú sestru Bernardínu (civilným menom Mária Jabloňská). Túto funkciu plnila 38 rokov, až do smrti v r. 1940. Sestra Bernardína sa snažila o verné zachovávanie charizmy zakladateľa. Po smrti Brata Alberta napísala konštitúcie a vďaka tomu bola možná právna stabilizácia kongregácie. V čase smrti sr. Bernardíny sa počet albertínok pohyboval okolo 500 a mali 56 domov.

V súčasnosti sestry albertínky pracujú v 69 domoch, 63 z nich sa nachádza v Poľsku a 16 v zahraničí – vo Veľkej Británii, Argentíne, Bolívii, na Sibíri v Rusku, na Slovensku, v USA, na Ukrajine, vo Vatikáne a v Taliansku

Číslo účtu kongregácie sestier albertínok pre tých,ktoí by nás chceli finančne podporiť dávame číslo účtu
Kredyt Bank S. A. II o/Kraków ul. Kapelanka 17
30-347 Kraków
PL 28 1500 1487 1214 8002 4563 0000 KRDBPLPW

Albertínky
Sv. Brat Albert (Adam Chmielovski, 1845-1916).Povstalec, výt- varný umelec, otec chudobných, zaklada- tel' kongregácií bratov a sestier slúžiacich chudobným (albertí- nov a albertínok)
Blahoslavená sestra Bernardína ( Mária Jablonská  1878 -1940 ) Spoluzakla- dateľka Spoločnosti sestier Albertíniek
Charizma sestier albertínok vychádza
z príkladu sv. Brata Alberta. Jej podstatou je pomoc najchudob- nejším a najopustenej- ším ľuďom.
Sestry prevádzkujú útulky a :
  • kuchyne pre bezdomov- cova chudobných
  • opatrovateľské domy tpre starších a
    osamelých ľudí
  • domy sociálnej staros- tlivosti pre postihnuté deti a dospelých
  • domy pre osamelé matky
  • hospice pre nevyliečiteľne chorých
  • domy pre kňazov na dôchodku
  • detské domovy družiny pre deti z problemati- ckých rodín
  • pracujú vo farnostiach ako organistky, kate- chétky a kostolníčky